آری آکادمی

شرکت‌کننده محترم، ضمن سپاسگزاری برای شرکت در کارگاه آموزشی “عملیات رتبه‌بندی و مالی سامانه جامع تجارت”، خواهشمند است به منظور ارزشیابی، بازنگری و بهبود کارگاه‌ها با تکمیل پرسشنامه زیر ما را یاری فرمایید.

خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
شیوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به متقاضیان
نظر شما در مورد ساعت برگزاری
تناسب طول مدت دوره آموزشی با محتوای ارائه شده
تناسب محتوای دوره با نیاز آموزشی شما
میزان رضایت از محل برگزاری (از نظر نور، دما، سروصدا، بهداشت، فضای کافی و غیره)
کیفیت پذیرایی
خیلی خوبخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف
رعایت توالی و انسجام مطالب در طول تدریس
نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم
تسلط پاسخگویی به سوالات فراگیران
کاربردی بودن مطالب اراه شده با نیاز شما
تسلط مدرس بر موضوع تدریس
ارزیابی کلی از کارگاه آموزشی ارائه شده
به طور کلی ، تجربه خود را با ما چگونه ارزیابی می کنید؟